Monday, February 28, 2011

Narito ang Buod ng Bawat Kabanata sa Noli Me Tangere

Ang Noli Me Tangere ay binubuo ng 64 na kabanata kasama na rito ang Katapusan. Narito ang buod ng Unang kabanata hanggang sa huling Kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose P. Rizal. Maari mo itong idownload sa link na nasa ibaba.

TALAAN NG NILALAMAN

 1. ISANG PAGCACAPISAN.
 2. CRISOSTOMO IBARRA
 3. ANG HAPUNAN
 4. HEREJE AT FILIBUSTERO
 5. ISANG BITUIN SA GABING MADILIM
 6. CAPITANG TIAGO
 7. MAIROG NA SALITAAN SA ISANG "AZOTEA"
 8. MANGA ALAALA
 9. MANGA CAUGALIAN NG BAYANG ITO
 10. ANG BAYAN
 11. ANG MANG̃A MACAPANGYARIHAN
 12. ANG LAHAT NANG MANGA SANTO
 13. MGA PAUNANG TANDA NANG UNOS
 14. ANG ULOL NA SI TASIO Ó ANG FILOSOFO
 15. ANG MGA SACRISTAN
 16. SI SISA
 17. BASILIO
 18. MGA CALOLOWANG NAGHIHIRAP
 19. MGA KINASAPITAN NG ISANG MAESTRO SA ESCUELA
 20. ANG PULONG SA TRIBUNAL
 21. CASAYSAYAN NANG BUHAY NANG ISANG INA
 22. MANGA ILAW AT MGA DILIM
 23. ANG PANGIGISDA
 24. SA GUBAT
 25. SA BAHAY NG FILOSOFO
 26. ANG "VISPERA" NG "FIESTA."
 27. SA PAGTATAKIPSILIM.
 28. MANG̃A SULAT
 29. ANG UMAGA.
 30. SA SIMBAHAN.
 31. ANG SERMON.
 32. ANG "CABRIA".
 33. LAYANG-CAISIPAN.
 34. ANG PAGCAIN.
 35. MGA SALISALITAAN.
 36. ANG UNANG DILIM
 37. ANG GOBERNADOR GENERAL
 38. ANG PROCESION.
 39. SI DONA CONSOLACION.
 40. ANG CATUWIRA'T ANG LACAS.
 41. DALAWANG PANAUHIN.
 42. ANG MAG-ASAWANG DE ESPADAÑA.
 43. MGA PANUCALA.
 44. PAGSISIYASAT NG CONCIENCIA.
 45. ANG MGA PINAG-UUSIG.
 46. SABUNGAN.
 47. ANG DALAWANG GUINOONG BABAE.
 48. ANG HINDI MAGCURO
 49. ANG TINGIG NG MGA PINAG-UUSIG.
 50. ANG MAG-ANAK NINA ELIAS.
 51. MGA PAGBABAGO.
 52. ANG SULAT NG̃ MG̃A PATAY AT ANG MG̃A ANINO.
 53. IL BUON DI SI CONOSCE DA MATTINA.
 54. QUIDQUID LATET, ADPAREBIT, NIL INULTUM REMANEBIT.
 55. ANG CAPAHAMACAN.
 56. ANG SABIHANAN AT ANG INAACALA.
 57. ¡VAE VICTIS!
 58. ANG SIMUMPA.
 59. ANG KINAGUISNANG BAYAN AT ANG MGA PAG-AARI.
 60. MAG-AASAWA SI MARIA CLARA.
 61. ANG PANGHUHULI SA DAGATAN.
 62. PAGPAPALIWANAG NI PARI DAMASO.
 63. ANG GABING SINUSUNDAN NG̃ PASCO NG̃ PAGNG̃ANG̃ANAC.
 64. PANGWACAS NA BAHAGUI.

Noli Me Tangere

9 comments:

Anonymous said...

anung buod jan????????

Anonymous said...

sana buod tlaga..kc im badly need it..huhu.

Sanny Tendilla said...

Kung babasahin mo ang buong Noli, sa isang kabanata pa lang tatamarin ka nang ituloy dahil napakahaba. You guys are getting lazy. Wala kayong makikitang kasing-ikli ng isa o 2 paragraph lamang. Ang Noli at Fili ay mga nobela. Sana ay alamin din natin ang kabuuan nito. Itong mga buod na narito ay maiksi na.

P.S. Pakiusap sa mga mag-aaral, wag nating pairalin ang katamaran. Lahat ng narito sa blog ko ay pawang mga gabay lamang at hindi upang kayo ay maging tamad.

Sana'y ang pangaral na ito ay tumanim sa ating puso't isipan.

Yours,
Teacher Sanny

Anonymous said...

Thank You very much teacher Sunny.
Nakatulong po sa aking paggawa ng module ang buod niyo.
Thank You din po sa message niyo. Binabasa ko naman po ng buo ang Noli. and kailngan ko lang po talaga ng buod nito.
Salamat po sa advice. May you inspire more readers. God Bless po. =D

Anonymous said...

Ang hirap nmn icopy

anthea nicole obaña said...

thank you po sa pagGawa ng Module .. Need ko lang po .. It help a lot :))

cristabel castro of gjc said...

salamat po sa buod na ito.. nkatulong po ito sa pagrereview ko po ng malaki..
good luck po skin sa final test namin:)

Anonymous said...

thank you po !!
makaktulong po ito ng malaki sa report namin sa lunes ;)

Anonymous said...

pero kailangan namin basahin yun ng buo.

Post a Comment